masthead
ENG
Reservations

Reservations

Ontdek

PRIVACYBELEID

ALGEMEEN

Wat is het objectief van dit privacybeleid ?

Dit privacybeleid beschrijft :

(i) wie wij zijn en wat onze rol is ;
(ii) uw persoonsgegevens die wij verwerken ;
(iii) de redenen en de juridische grondslag van onze verwerking van uw persoonsgegevens ; en
(iv) de manier waarop wij de persoonsgegevens verwerken.

U vindt hier eveneens alle relevante informatie terug over uw rechten en over de manier waarop u deze rechten kunt uitoefenen alsook onze contactgegevens.

Wie zijn wij ?

Wij zijn de NV Hotel Métropole, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0402.873.860. U vindt onze gegevens en andere relevante informatie over ons onderaan dit privacybeleid in de rubriek Onze Gegevens.

Overeenkomstig dit privacybeleid zijn wij de verwerkingsverantwoordelijken van de persoonsgegevens.

RELEVANTE INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS

Op welke personen is dit privacybeleid van toepassing ?

Dit privacybeleid is op u van toepassing als u bent of werkt voor:

- één van onze klanten of één van onze leveranciers ; en
- een persoon bij wie wij onze producten of diensten wensen te promoten of aan wie wij ze wensen te verkopen.

Welke zijn de persoonsgegevens die wij verwerken en hoe verkrijgen wij ze ?

Wij verwerken uw persoonsgegevens :

(i) als u verblijft of verbleven heeft in Hotel Métropole:

o uw naam en voorna(a)m(en);
o uw adres;
o uw e-mailadres ;
o uw land/plaats van verblijf ;
o uw telefoonnummer;
o uw faxnummer;
o de naam van de vennootschap voor dewelke u werkt en uw functie ;
o informatie i.v.m. de creditcard die u gebruikt bij uw reservatie, o.a. de naam van de houder van de kaart, het nummer van de kaart, het facturatieadres van de kaart en de vervaldatum van de kaart ;
o uw reisdetails en uw voorkeuren, namelijk vluchtinformatie, o.a. de vluchtnummers, de aankomst- en vertrekdata, de vertrekuren en vertrekplaats, de bestemming en voorkeuren op het vlak van kamers en andere diensten ; en
o de andere wensen en interesses waarover u ons informeert bij uw reservatie of tijdens uw verblijf.

(ii) als u een klant bent van Café Métropole :

o uw naam en voorna(a)m(en);
o uw e-mailadres ;
o de naam van de vennootschap voor dewelke u werkt en uw functie ; en
o uw telefoonnummer.

(iii) als u werkt voor een vennootschap waarmee wij een commerciële relatie onderhouden of een dergelijke relatie wensen te onderhouden :

o uw naam en voorna(a)m(en);
o uw adres ;
o uw e-mailadres ;
o uw telefoonnummer ;
o uw faxnummer ; en
o de naam van de vennootschap waarvoor u werkt en uw functie.

(iv) als u onze website gebruikt :

o technische informatie, inclusief het IP-adres (Internetprotocol) dat wordt gebruikt om uw computer met het internet te verbinden, uw aanmeldingsgegevens, browsertype en -versie, tijdzone instelling, typen en versies van browserplug-ins, besturingssysteem en platform; en
o informatie over uw bezoek, inclusief de volledige URL (Uniform Resource Locators), klikstream naar, via en vanaf onze website (inclusief datum en tijd) ; producten die u heeft bekeken of opgezocht; responstijden van pagina’s, downloaderrors, duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s, pagina-interactie-informatie (zoals scrollen, klikken en het bewegen van uw muis over specifieke onderdelen), methodes die worden gebruikt om de pagina te verlaten en alle telefoonnummers die worden gebruikt om onze klantendienst te contacteren of de gebruikersnaam die wordt gebruikt op sociale media om onze klantendienst te contacteren.

Wij verkrijgen deze gegevens :

(i) rechtstreeks van u, namelijk tijdens een bezoek aan de receptie van ons etablissement, door uw visitekaartje aan de receptie af te geven, via onze website, tijdens een afspraak of een telefonisch onderhoud, tijdens een salon of een expositie, in het kader van een wedstrijd; of
(ii) uit een andere bron, zoals de vennootschap waarvoor u werkt of de vereniging waar u lid van bent, de gegevensbestanden van online reserveringsplatforms van restaurants, de gegevensbestanden van onze partners of van verenigingen waar we lid van zijn, de gegevensbestanden van ons globaal hotelmanagementsysteem, en de redacties van de geschreven en audiovisuele pers.

Voor welke redenen en op welke juridische grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens ?

De juridische grondslag waarop wij ons baseren om over te gaan tot de verwerking van uw persoonsgegevens is de volgende :

- als het noodzakelijk is om uw voorafgaande toestemming voor de betreffende verwerking te verkrijgen en ons toestemming te verlenen dit te doen, zullen wij uw toestemming voor de desbetreffende verwerking verkrijgen en daarop vertrouwen om daartoe over te gaan ;
- anders zullen wij uw persoonsgegevens verwerken, wanneer deze verwerking noodzakelijk is:

o voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij u een partij bent of bij het nemen van maatregelen op uw verzoek voorafgaand aan het sluiten van een dergelijke overeenkomst;
o om een wettelijke verplichting na te leven die op ons rust ; of
o voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die door ons of een andere persoon worden nagestreefd, op voorwaarde dat dit alleen gebeurt in omstandigheden waarin die gerechtvaardigde belangen niet worden ondermijnd door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die bescherming van persoonsgegevens nopen (de meeste omstandigheden waarin we uw persoonsgegevens verwerken met betrekking tot een relatie die we hebben ontwikkeld met de persoon voor wie u werkt zullen tot deze categorie behoren).

In het bijzonder verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende redenen :

(i) indien u een klant of leverancier bent of werkt voor een klant of leverancier waarmee wij een commerciële relatie onderhouden of een dergelijke relatie wensen te onderhouden :

o om een contract met u of met de persoon waarvoor u werkt, af te sluiten en uit te voeren, onder andere om :
producten en diensten te leveren aan klanten of andere gebruikers van die goederen of diensten ;  ons goederen en diensten te verschaffen bij leveranciers of aanbieders ; en  onze relaties met klanten, leveranciers en andere gebruikers van onze goederen en diensten te beheren en te administreren.
o als u ermee heeft ingestemd, om u te informeren over onze kamers en/of onze ruimtes en diensten, onder andere over onze promoties en nieuwe diensten die wij aanbieden.

(ii) indien u een klant of leverancier bent of werkt voor een klant of leverancier van Café Métropole of een vennootschap waarmee wij een commerciële relatie onderhouden of een dergelijke relatie wensen te onderhouden :

o als u ermee heeft ingestemd, om u te informeren over onze diensten en acties,onder andere : alle maandagen over onze lunchmenu, van tijd tot tijd over speciale acties die wij organiseren ter gelegenheid van evenementen zoals Nieuwjaar, Moederdag etc. ; en driemaandelijks over de acties van onze Chef en van Café Métropole.

Wij kunnen u informeren over onze diensten door middel van schriftelijke communicatie (o.a. via email) of mondeling via telefonische prospectie. Dit kan gaan om suggesties en aanbevelingen m.b.t. producten of diensten die u of de persoon die u tewerkstelt, kunnen interesseren. Hierbij zal er rekening worden gehouden met de eventueel door u aangegeven voorkeuren. In dit geval is de verwerking van uw gegevens gebaseerd op uw toestemming die u op elk ogenblik kunt intrekken (zie de rubriek hieronder Uw Rechten om te weten hoe u uw toestemming kunt intrekken).

Wij verwerken eveneens uw gegevens om :

o onze website te beheren overeenkomstig onze algemene voorwaarden en de interne functionering ervan te beheren, inclusief het oplossen van pannes, data-analyse, testen, onderzoek, statistische en enquêtedoeleinden ;
o onze website te verbeteren om ervoor te zorgen dat inhoud op de meest effectieve wijze voor u en voor uw computer wordt gepresenteerd ;
o onze website en andere systemen veilig en beveiligd te houden ;
o de effectiviteit van advertenties die wij aan u en aan derden aanbieden, te meten of te begrijpen en u relevante advertenties voor te stellen die uw aandacht zullen weerhouden.

Indien wij overwegen uw persoonsgegevens te verwerken voor andere dan de hierboven beschreven doeleinden zullen wij u hierover voorafgaandelijk informeren.

Wat is de bewaarduur van uw persoonsgegevens ?

Als u een klant of leverancier bent of werkt voor een klant of leverancier dan bewaren we uw persoonsgegevens tijdens de volledige duur van de contractuele relatie en gedurende maximaal 3 jaar na uw laatste reservatie, waarna ze verwijderd of gearchiveerd zullen worden, behoudens wanneer wij hun verwerking moeten verderzetten om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn of voor elk ander legitiem en wettig doel.

Indien u een persoon bent of werkt voor een persoon waarmee wij een commerciële relatie onderhouden of een dergelijke relatie wensen te onderhouden, bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende maximaal 3 jaar vanaf het verkrijgen van uw gegevens, waarna zij verwijderd of gearchiveerd zullen worden, behoudens wanneer wij hun verwerking moeten verderzetten om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn of voor elk ander legitiem en wettig doel.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens ?

De volgende departementen binnen onze vennootschap hebben toegang tot uw persoonsgegevens :

- het departement van de reservaties ;
- het commercieel departement (inclusief de marketing) ;
- de algemene directie ;
- het financieel departement (inclusief de aankoopdienst) ; en
- het informaticadepartement (intern of extern).

In het kader van dit privacybeleid kunnen wij bovendien uw persoonsgegevens verstrekken :

- aan relevante derde partijen waaronder :

o onze zakenpartners, klanten, leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van iedere overeenkomst die wij afsluiten of van elke andere interactie binnen het normale kader van onze activiteit met u of met de persoon die u tewerkstelt ; en
o onze auditors, juridische adviseurs en andere professionele adviseurs of dienstverleners.

- voor wat betreft de informatie verkregen via onze website :

o aan onze adverteerders en onze advertentienetwerken die deze gegevens nodig hebben om pertinente advertenties voor u en derden te selecteren en voor te stellen. Wij verstrekken geen informatie over identificeerbare personen aan onze adverteerders, maar wij zullen hen geaggregeerde informatie over onze gebruikers verstrekken. Wij kunnen deze verzamelde informatie tevens gebruiken om adverteerders te helpen het beoogd doelpubliek te bereiken. Wij kunnen de verzamelde persoonsgegevens gebruiken om te kunnen voldoen aan de verwachtingen van deze adverteerders door hun advertenties aan hun doelgroep te tonen en onder voorbehoud van de rubriek van dit beleid gewijd aan het gebruik van cookies; en
o aan verleners van diensten van analyse en indexatie die ons helpen onze website te verbeteren en te optimaliseren, en onder voorbehoud van de rubriek van dit beleid gewijd aan het gebruik van cookies.

Andere manieren waarop wij uw persoonsgegevens kunnen verstrekken

Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan derde partijen :

- als we een onderneming of activa verkopen of kopen, in welk geval we uw persoonsgegevens bekend kunnen maken aan de toekomstige verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa die vallen onder de voorwaarden van dit privacybeleid ;
- als wij (of vrijwel al onze activa) worden overgenomen door een derde partij, in welk geval de persoonsgegevens die wij van onze klanten hebben, één van de overgedragen activa zullen zijn ; en
- als wij verplicht zijn uw persoonsgegevens vrij te geven of te delen om te voldoen aan enige wettelijke verplichting of om de rechten, goederen, onze veiligheid of deze van onze klanten of van derden te beschermen.

Waar verwerken wij uw persoonsgegevens ?

De gegevens die wij met betrekking tot u verwerken, worden niet doorgegeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (« EER »).

Alle persoonsgegevens die worden verwerkt, worden veilig opgeslagen. Alle betalingstransacties worden gecodeerd met de juiste technologie. Als we u een paswoord hebben gegeven (of als u dit heeft gekozen) waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website of onze systemen, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Wij vragen u om dit wachtwoord met niemand te delen.

Helaas is de overdracht van informatie via internet nooit volledig veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze website worden verzonden niet garanderen en is verzending ervan op uw eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en veiligheidsmaatregelen hanteren om elke ongeautoriseerde toegang te verhinderen.

Cookies

Onze website http://www.metropolehotel.com (de Website) gebruikt cookies of een gelijkaardige technologie om informatie te verzamelen over uw toegang tot de website. Ons cookiebeleid kunt u terugvinden op het cookiebeleid page.

UW RECHTEN

Wat zijn uw rechten ?

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die wij verwerken :

- u kunt toegang vragen tot uw persoonsgegevens ;
- wanneer de verwerking van uw gegevens gebaseerd is op het streven naar één van onze gerechtvaardigde belangen (inclusief voor profilering) heeft u het recht om u op elk ogenblik te verzetten tegen de verwerking van deze gegevens ;
- u heeft het recht de persoonsgegevens te ontvangen die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerd formaat, dat courant wordt gebruikt en leesbaar is door een machine en ze te verstrekken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van gegevens gebaseerd is op uw toestemming of de uitvoering van een overeenkomst en wanneer de verwerking uitgevoerd wordt met behulp van geautomatiseerde procédés (recht op dataportabiliteit). U kunt eveneens verkrijgen dat de desbetreffende persoonsgegevens rechtstreeks worden overgemaakt aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
- u heeft het recht de beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer :

o u de exactheid van de gegevens betwist ;
o de verwerking onwettig is en wanneer u zich verzet tegen het wissen van de gegevens; of
o we de desbetreffende persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor verwerking maar wanneer deze nodig zijn voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank ;
o u zich heeft verzet tegen de verwerking tijdens de verificatie om te weten of de gerechtvaardigde motieven nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke voorrang hebben op de uwe.

- u kunt verzoeken om onjuiste persoonsgegevens die wij verwerken, te verbeteren.

In bepaalde gevallen (in het algemeen wanneer u ons persoonsgegevens heeft verstrekt en het voor ons niet meer nodig is deze te blijven verwerken) kunt u verzoeken de desbetreffende persoongsgevens te wissen.

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw voorafgaande toestemming voor die verwerking kunt u uw toestemming op ieder ogenblik intrekken, waarna we de verwerking zullen stopzetten.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Hoe uw toestemming voor verwerking in te trekken ?

U kunt uw toestemming voor elke relevante verwerking van persoonsgegevens intrekken :

- door ons een e-mail te sturen op privacy@metropolehotel.be, of
- door ons te schrijven op het adres vermeld in de rubriek Onze Gegevens hieronder.

Hoe uw rechten m.b.t. uw persoonsgegevens uit te oefenen ?

U kunt de hierboven beschreven rechten uitoefenen :

- door ons een e-mail te sturen op privacy@metropolehotel.be, of
- door ons te schrijven op het adres vermeld in de rubriek Onze Gegevens hieronder.

Gelieve er rekening mee te houden dat we u mogelijk om verdere informatie moeten vragen om uw identiteit te bevestigen voordat wij de gevraagde informatie verstrekken.

Als u een klacht heeft m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens, gelieve met ons contact op te nemen of een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

DE GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

De Gegevensbeschermingsautoriteit is de toezichthoudende instantie in België en kan u nadere informatie verstrekken over uw rechten en verplichtingen met betrekking tot uw persoonsgegevens en kan klachten die u heeft over de manier waarop wij uw persoongsgegevens verwerken, behandelen.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Wijzigingen privacybeleid

Alle wijzigingen die we in de toekomst in ons privacybeleid zullen aanbrengen, worden op deze pagina geplaatst en zullen u per e-mail worden gemeld. Wij danken u deze regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van updates of wijzigingen in ons privacybeleid.

Vragen ?

Als u vragen heeft in verband met uw persoonsgegevens of over de manier waarop wij deze verwerken of als u ongerust bent over een eventuele schending van deze gegevens, kunt u ons een email sturen op privacy@metropolehotel.be.

ONZE GEGEVENS

Onze gegevens zijn de volgende :

Hotel Metropole
Privacybeleid_Hotel Metropole_Klanten en prospecten
De Brouckèreplein 31
1000 Brussel
Contactpersoon : RGPD Controller
E-mailadres : privacy@metropolehotel.be

Datum van dit beleid

Dit beleid werd voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.